• Γλώσσα / Language
  • Γλώσσα / Language

Όροι Χρήσης

Όροι και προϋποθέσεις χρήσεως

 

1. Προοίμιο

1.1. Ο παρόν δικτυακός τόπος παρέχεται από την εταιρεία “ΜΕΓΑ ΠΡΟÏONTA ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» καλουμένη κατωτέρω χάριν συντομίας ΜΕΓΑ Α.Ε. Οι επισκέπτες καλούνται να κάνουν χρήση του τόπου αυτού, μόνο εφόσον αποδέχονται πλήρως τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις. H χρήση του τόπου αυτού συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσεως από τους χρήστες.

 

1.2. Η ΜΕΓΑ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του παρόντος τόπου, συμπεριλαμβανομένων των παρόντων όρων, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, παρά μόνο με την ανακοίνωσή τους μέσω του δικτυακού της τόπου.

 

2.  Χρήση

2.1. Η ΜΕΓΑ Α.Ε. παρέχει αποκλειστικά το περιορισμένο δικαίωμα χρήσεως του παρόντος δικτυακού τόπου για μη εμπορικούς σκοπούς.

 

2.2. Η χρήση του δικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το δικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτόν.

 

3. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

3.1. Το περιεχόμενο του τόπου (εικόνες, γραφικά, σήματα, κείμενα, επωνυμίες κ.λπ.) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της ΜΕΓΑ Α.Ε. ή τρίτων συνεργατών/μερών και προστατεύεται από τους σχετικούς ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους και συνθήκες περί  πνευματικής ιδιοκτησίας.

 

3.2. Απαγορεύεται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ΜΕΓΑ Α.Ε. οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του δικτυακού τόπου.

 

4. Περιορισμός ευθύνης

4.1. Η ΜΕΓΑ Α.Ε. καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στο δικτυακό τόπο να είναι κατά το δυνατό ακριβή, δεν φέρει όμως οποιαδήποτε ευθύνη για την πληρότητα και την επικαιρότητά τους. Επίσης δεν εγγυάται ότι η λειτουργία του τόπου θα είναι αδιάκοπη ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα και απαλλαγμένη από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

 

4.2. Η ΜΕΓΑ Α.Ε. δεν παρέχει καμία εγγύηση  ρητή ή σιωπηρή για τη λειτουργία του παρόντος τόπου καθώς και για τις πληροφορίες, τα προϊόντα ή υπηρεσίες που περιέχονται σ’αυτόν.

 

4.3. Σε καμία περίπτωση η ΜΕΓΑ Α.Ε. δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις αστικής ή ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική) σε επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή χρήση του τόπου αυτού.

 

4.4. Ο παρόν δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει παραπομπές (links) σε δικτυακούς τόπους τρίτων. Η ΜΕΓΑ Α.Ε. δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους.

 

5. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

 

Σύμφωνα με το Ν. 2472/1997 “περί προστασίας από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα” ενημερώνουμε τους χρήστες- επισκέπτες ότι η ΜΕΓΑ Α.Ε. δύναται να τηρεί αρχείο και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα τους με τους ακόλουθους όρους:

 

Κατά την επίσκεψή σας στον παρόν δικτυακό τόπο της ΜΕΓΑ Α.Ε. και κατά την εγγραφή σας σε υπηρεσίες της είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επίθετο, ηλεκτρονική διεύθυνση κ.λπ), προκειμένου να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ή να σας ενημερώνουμε για τα νέα προϊόντα ή υπηρεσίες μας, διαγωνισμούς, εκδηλώσεις κλπ.

 

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στη ΜΕΓΑ Α.Ε. χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτή και τις συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες με αυτή επιχειρήσεις για τους ως άνω σκοπούς και δεν δημοσιοποιούνται σε τρίτους χωρίς   την   προηγούμενη συγκατάθεσή   σας.   Εξαιρετικά   μπορεί   να δημοσιοποιηθούν προσωπικά σας στοιχεία, τηρουμένης της νόμιμης διαδικασίας, όταν τούτο επιβάλλεται από το νόμο.

 

Κάθε επισκέπτης έχει τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων του, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 έως 13 του Ν. 2471/1997 και δύναται να επικοινωνεί γι΄αυτό με την εταιρεία στο τηλέφωνο 210-2419800.

 

6. Προστασία ανηλίκων

Απαιτείται η  συναίνεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα για την οποιαδήποτε επικοινωνία με την εταιρεία και την παροχή προσωπικών στοιχείων σε άτομα κάτω των 14 ετών. Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση ψευδών δηλώσεων.

 

7. Παροχή πληροφοριών

Κατά καιρούς ενδέχεται να σας παρέχουμε πληροφορίες για άλλα προϊόντα και υπηρεσίες της ΜΕΓΑ Α.Ε., στις οποίες μπορείτε να εγγραφείτε και να χρησιμοποιήσετε. Επίσης, ενδέχεται να σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να συμμετάσχετε σε έρευνες που διεξάγονται από αυτήν ή τις συνεργαζόμενες εταιρείες, οι οποίες εξετάζουν την αποτελεσματικότητα και την απήχηση των παρεχόμενων προϊόντων.

 

8.  Δωσιδικία και Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση προκύψει από τη λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια για την επίλυσή τους θα είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.